Phòng quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi

Gửi lúc: 9:46, Ngày: 09-03-2017
Địa chỉ:
Số Điện Thoại: 0203.825069
Email: phongchannuoi.nnlc@gmail.com

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Chi cục trưởng Quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi;
2.2. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt về lĩnh vực chăn nuôi;
2.3. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại về chăn nuôi theo quy định; nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi; thẩm định chuyên ngành các chương trình, dự án về chăn nuôi trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
2.4. Tham mưu, giúp chi cục trưởng quản lý giống vật nuôi
a. Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giống vật nuôi phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;
b. Tham gia quản lý quỹ gen vật nuôi, vi sinh vật dùng trong chăn nuôi theo quy định của pháp luật;
c. Tham gia quản lý khảo nghiệm giống vật nuôi theo quy định;
d. Thực hiện công tác quản lý theo quy định về danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh; danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn; danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu trên địa bàn;
đ. Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn cơ sở lĩnh vực giống vật nuôi trong phạm vi địa phương;
e. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ra thông báo tiếp nhận công bố hợp quy, lập sổ theo dõi và quản lý hồ sơ công bố hợp quy lĩnh vực giống vật nuôi thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;
g. Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi);
h. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, quản lý, sử dụng quỹ dự phòng thiên tai, dịch bệnh đối với giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh theo quy định;
i. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về giám định, bình tuyển đàn gia súc giống trên địa bàn; hướng dẫn cơ quan chuyên ngành cấp huyện tổ chức thực hiện việc giám định, bình tuyển đàn gia súc giống trên địa bàn.
2.5. Về hướng dẫn sản xuất chăn nuôi:
a. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng hướng dẫn sản xuất chăn nuôi, khắc phục hậu quả thiên tai đối với chăn nuôi; xây dựng, tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch sản xuất chăn nuôi hàng năm;
b. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng quy hoạch chăn nuôi gắn với hệ thống giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm và bảo quản sản phẩm chăn nuôi tại địa phương;
c. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình về chăn nuôi áp dụng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, thanh tra cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận VietGAP và hoạt động đánh giá, chứng nhận VietGAP của tổ chức chứng nhận về chăn nuôi được chỉ định theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại liên quan đến chứng nhận VietGAP về chăn nuôi trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tập huấn VietGAP cho các tổ chức, cá nhân sản xuất chăn nuôi, sơ chế sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn;
d. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng và tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực chăn nuôi; đề xuất kế hoạch xây dựng và phát triển các vùng chăn nuôi an toàn;
đ. Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung; cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống (trừ các cơ sở chăn nuôi do Trung ương quản lý, cơ sở giống quốc gia);
e. Giám sát, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quy chế quản lý cơ sở sản xuất chăn nuôi an toàn; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sản xuất chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm.
2.6. Bảo vệ môi trường chăn nuôi:
a. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; định kỳ tổ chức đánh giá hiện trạng môi trường trong chăn nuôi;
b. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
c. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp xử lý chất thải bảo vệ môi trường trong chăn nuôi;
d. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát môi trường trong chăn nuôi;
đ. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia về môi trường trong sản xuất chăn nuôi tại địa phương;
e. Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn cơ sở lĩnh vực môi trường chăn nuôi, các chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trong phạm vi địa phương; tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ra thông báo tiếp nhận công bố hợp quy, lập sổ theo dõi và quản lý hồ sơ công bố hợp quy lĩnh vực môi trường chăn nuôi, các chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi theo quy định của pháp luật.
2.7. Tổ chức thực hiện các dịch vụ về chăn nuôi theo quy định của pháp luật.
2.8. Tổ chức việc thu, nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
2.9. Tiếp nhận, giải quyết và kiểm soát TTHC theo nhiệm vụ được giao.
2.10. Báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi cục Trưởng giao.
Riêng công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất; báo cáo giao ban; báo cáo sơ kết, tổng kết…; tổng hợp các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao của Chi cục thực hiện theo sự phân công, chỉ đạo của của đồng chí Chi cục trưởng.

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE