Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Gửi lúc: 9:46, Ngày: 09-03-2017

Trình tự thực hiện:

–   Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh, phải đăng ký và kê khai với Chi cục thú y

–   Chi cục thú y tiến hành kiểm tra nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển cho tổ chức, cá nhân.

Cách     thức     thực hiện:

Trực tiếp

Thành     phần,     số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

–   Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển theo mẫu quy định;

–   Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản

phẩm động vật (nếu có);

–   Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

Thời hạn giải quyết:

–    Trong thời gian một ngày (01) làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch.

–   Trong thời gian một ngày (01) làm việc, kể từ khi sản phẩm động vật được tập trung tại nơi quy định, cơ quan kiểm dịch động vật phải tiến hành kiểm dịch.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân.

Cơ  quan  thực  hiện thủ tục hành chính:

a)   Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục thú y.

b)    Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c)   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thú y

d)   Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết  quả  thực  hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận

Lệ phí:

– Lệ Phí: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển: Từ tỉnh này sang tỉnh khác: 30.000 đồng/lần

– Phí: Kiểm dịch sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch thu theo từng trường hợp cụ thể.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện, Mẫu 1.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện  thủ tục hành chính:

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Thú y;

– Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

– Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE