Phòng Thanh tra pháp chế

Gửi lúc: 9:46, Ngày: 09-03-2017
Địa chỉ:
Số Điện Thoại: 0203.822.632
Email: phongthanhtrachicuccntylc@gmail.com

1. Chức năng:
Tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ:
a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng chuyên môn giúp Chi cục trưởng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về chăn nuôi, thú y theo quy định của pháp luật; Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của cơ quan; Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y;
b. Tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y;
c. Kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL, văn bản của Bộ, ngành, địa phương và của Chi cục về thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các tập thể và cá nhân, qua kiểm tra nếu phát hiện sai phạm báo cáo Chi cục trưởng và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục;
d. Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn có liên quan rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; tổng hợp, trình Chi cục trưởng kết quả rà soát; tham mưu, đề xuất giúp Chi cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;
đ. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham gia ý kiến đối với các dự thảo do các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành và địa phương gửi lấy ý kiến;
e. Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y;
g. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;
h. Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ và nhiệm vụ được giao theo quy định.
I. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE