Phòng Hành chính Tổng hợp

Gửi lúc: 9:46, Ngày: 09-03-2017
Địa chỉ:
Số Điện Thoại: 0203.821.100
Email: chicucchannuoithuylc@gmail.com;contact-ccty-snnptnt@laocai.gov.vn

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Chi cục trưởng triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ:
a. Tham mưu, giúp lãnh đạo Chi cục xây dựng Chương trình công tác, Kế hoạch công tác năm của Chi cục. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử); thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá phân xếp loại công chức, viên chức hàng năm; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục;
b. Xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, đơn vị trực thuộc; Quy chế làm việc. Đề án thành lập, tổ chức lại Chi cục; đề án quản lý vị trí việc làm theo quy định và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.
c. Tham mưu công tác tuyển dụng, phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố quản lý mạng lưới nhân viên thú y cấp xã;
d. Quản lý việc đấu thầu, mua sắm tài sản, vật tư, hóa chất, vắc xin…
đ. Quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
e. Thực hiện công tác kế toán quản lý tài chính, tài sản, vật tư, hoá chất, vắc xin, kho, quỹ và quyết toán theo quy định của Pháp luật;
g. Thực hiện nhiệm vụ phục vụ hoạt động của cơ quan gồm: Đảm bảo văn phòng phẩm, phương tiện, trang thiết bị làm việc; công tác vệ sinh cơ quan; bố trí phương tiện đi công tác hợp lý; chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị cơ quan; thực hiện công tác đối ngoại; là đầu mối tiếp đón khách đến liên hệ làm việc tại cơ quan;
h. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu theo quy định hiện hành của Nhà nước;
i. Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề liên quan công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tài chính, tài sản; các văn bản, quy định liên quan đến việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; văn thư lưu trữ và báo cáo cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.
k. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chi cục trưởng giao.

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE