Văn Bản quy phạm pháp luật

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 14/8/2023 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 25/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022
Cơ quan ban hành: Quốc hội Tải về
Thông tư Số: 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ, VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 30/12/2022 QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ, VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Nghị định 07/2022/NĐ-CP 10/01/2022 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP; BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT; THÚ Y; CHĂN NUÔI
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Tải về
Nghị định 14/2021/NĐ-CP 01/3/2021 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CHĂN NUÔI
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Tải về
Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT 16/01/2020 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư 24/2019/TT-BNNPTNT 24/12/2019 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 31/5/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư 09/2021/TT-BNNPTNT 12/8/2021 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 31/5/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT 14/9/2022 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 01/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ VÀ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y
Cơ quan ban hành: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-10-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-09-2016-TT-BNNPTNT-kiem-soat-giet-mo-529839.aspx Tải về
Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 02/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư 12/2020/TT-BNNPTNT 09/11/2020 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y CÓ CHỨA CHẤT MA TÚY, TIỀN CHẤT; KÊ ĐƠN, ĐƠN THUỐC THÚ Y; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2018/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 02/6/2016 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư số 13/2022/TT-BNNPTNT 28/9/2022 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ, VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Số 182/QĐ-TTg 14/02/2019 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Tải về
Luật Chăn nuôi, số 32/2018/QH14 19/11/208 Luật Chăn nuôi, số 32/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018.
Cơ quan ban hành: Quốc hội Tải về
Số 1263/CĐ-BNN-TY 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số