Phòng Hành chính Tổng hợp

Gửi lúc: 9:55, Ngày: 30-03-2023
Địa chỉ:
Số Điện Thoại: 0203.821.100
Email: chicucchannuoithuylc@gmail.com;contact-ccty-snnptnt@laocai.gov.vn
  1. Chức năng

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000 vào hoạt động của cơ quan; công tác thông tin, tuyên truyền, công nghệ thông tin; quản lý tổ chức, biên chế công chức, viên chức và thú y viên xã, phường, thị trấn, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật; giúp Chi cục trưởng thực hiện chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người lao động;…

  1. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng Chương trình công tác; kế hoạch công tác năm; kế hoạch thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí; kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), An ninh quốc phòng. Quản lý tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, người lao động và nhân viên thú y xã, phường, thị trấn; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ, chính sách, thi đua – khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với công chức, viên chức, người lao động; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tuyển dụng, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức thuộc Chi cục.

2.2. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, Trạm Thú y; Quy chế làm việc của cơ quan; Đề án thành lập, tổ chức lại Chi cục, các phòng, Trạm Thú y trực thuộc; Đề án quản lý vị trí việc làm theo quy định và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

2.4. Quản lý, sử dụng phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.5. Thực hiện công tác kế toán; quản lý tài chính, tài sản, vật tư, hóa chất, vắc xin, kho, quỹ, điện, nước, văn phòng phẩm, ô tô và quyết toán theo quy định của pháp luật.

2.6. Theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm toán.

2.7. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền.

2.8. Là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu cho Sở trong việc rà soát, đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ hoặc công bố TTHC mới ban hành về lĩnh vực chăn nuôi, thú y, thủy sản.

2.9. Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ và quản lý con dấu của cơ quan theo quy định của Nhà nước; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của cơ quan, các cuộc họp, hội nghị; là đầu mối tiếp đón khách đến liên hệ làm việc tại cơ quan.

2.10. Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, thi đua – khen thưởng, đào tạo – bồi dưỡng, chế độ chính sách, tài chính, tài sản, thuế; an ninh quốc phòng; văn thư, lưu trữ và báo cáo cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, kết luận giao ban của Giám đốc Sở, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, chương trình công tác liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của Chi cục.

2.11. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chi cục trưởng phân công.

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số