Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính của Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2024

Gửi lúc: 22:01, Ngày: 25-03-2024

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị; ngày 23/02/2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 13/KH-CNTY về Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính của Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2024, cụ thể:

1. Mục tiêu
– Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền CCHC;
– Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trong Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các hộ kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản trên địa bàn tỉnh, đưa việc tuyên truyền CCHC vào nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chi cục;
– Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc triển khai công tác cải cách hành chính. Qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện
công tác cải cách hành chính và vai trò giám sát của người dân đối với hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm
vụ chính trị của cơ quan.
2. Yêu cầu
– Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024;
– Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tới công chức, người lao động với nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước …
– Gắn công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Đảm bảo 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công bố công khai đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chi cục;
– Tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp về CCHC, thực hiện các thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình; sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
– Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính.
– Tuyên truyền, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công khai, minh bạch các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận thông tin;
– Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch số 442/KH-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai công tác cải cách hành chính của tỉnh Lào Cai năm 2024; tuyên truyền kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh Lào Cai.
– Thông tin, tuyên truyền các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI, DTI của tỉnh.
– Tuyên truyền các hoạt động cải cách hành chính trọng tâm:
+ Tuyên truyền về hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương;
+ Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Các quy trình thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình;
+ Tình hình, kết quả triển khai cải cách chế độ công vụ, về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật kỷ cương đối với công chức, viên chức.
+ Tuyên truyền việc thực hiện cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức;
+ Công tác tài chính công;
+ Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số; thực hiện Chương trình chuyển đổi số; triển khai Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025.
– Tuyên truyền, khuyến khích công chức đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay trong cải cách hành chính; các đề xuất, góp ý về công tác cải cách hành chính.
2. Hình thức tuyên truyền
– Đăng tải công khai, đầy đủ các bộ TTHC, quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC, các thông tin liên quan đến công tác cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Chi cục;
– Viết tin, bài về công tác CCHC, cải cách chế độ công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trên trang thông tin điện tử của Chi cục.
– Lồng ghép việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong các buổi sinh hoạt đảng, họp giao ban, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ …
– Niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và tại trụ sở cơ quan nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của tổ chức, cá nhân.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
– Tuyên truyền công tác cải cách hành chính đến toàn thể công chức trong cơ quan để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác cải cách hành chính;
– Thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào các cuộc giao ban hàng tháng, giao ban quý, 6 tháng và năm tại đơn vị;
– Cải thiện, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, cập nhật đầy đủ, kịp thời chủ trương chính sách của nhà nước, Quyết định công bố danh mục, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị;
– Gắn công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của Chi cục.

Phạm Anh Quốc – Phòng Quản lý dịch bệnh – Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

 

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số