Nội quy đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai

Gửi lúc: 15:57, Ngày: 02-04-2024

Để tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; ngày 02/4/2024 Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành Quyết đinh số 30/QĐ-CNTY ngày 02/4/2024 về việc ban hành Nội quy đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai. Trong Nội quy nêu rõ về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cụ thể:

Chương III

TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Điều 8. Trách nhiệm của Trưởng các phòng, trạm thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt cho công chức, viên chức và người lao động các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động về nguy cơ mất an toàn, an ninh hệ thống thông tin và có biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn khi có sự cố xảy ra.

2. Tổ chức thực hiện các quy định tại Nội quy này và các quy định pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Chi cục.

3. Khi có sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn thông tin phải chỉ đạo xử lý khắc phục kịp thời và thông tin cho phòng Hành chính, tổng hợp. Trường hợp không khắc phục được thì báo phòng Hành chính – tổng hợp để phòng Hành chính – tổng hợp báo Tổ ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục.

4. Phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm an toàn, an ninh thông tin. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng tham gia khắc phục sự cố và thực hiện đúng theo hướng dẫn.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị

1. Trách nhiệm của cán bộ, công chức phụ trách an toàn thông tin mạng:

a) Chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng của Chi cục;

b) Tham mưu lãnh đạo Chi cục ban hành các quy định, quy trình nội bộ, triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng;

c) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm soát, phát hiện và khắc phục các sự cố an toàn, an ninh thông tin.

2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị:

a) Nghiêm túc chấp hành Nội quy này và các quy định khác của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao;

b) Khi tham gia vận hành mạng máy tính của cơ quan phải nghiêm chỉnh chấp hành chế độ bảo mật, an toàn, an ninh thông tin đồng thời chịu trách nhiệm đối với các thông tin mà mình cung cấp. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải có trách nhiệm tự quản lý, bảo quản thiết bị mà mình được giao sử dụng; không tự ý thay đổi, tháo lắp các thiết bị trên máy tính; không được vào các trang thông tin điện tử không rõ về nội dung; không tải và cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc, không liên quan đến công việc chuyên môn; không nhấp chuột vào các đường dẫn lạ không rõ về nội dung; không cho phép bất cứ hành vi nào gây tổn hại đến dịch vụ, gây hư hỏng thiết bị mạng; không cung cấp thông tin không trung thực để công bố trên mạng; sử dụng mạng để thâm nhập vào các mạng máy tính khi chưa được phép; không đưa các thông tin có nội dung “mật”, “tối mật” và “tuyệt mật” lên hệ thống máy tính có kết nối mạng Internet;

c) Trong trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ công việc, các phòng, trạm, cán bộ, công chức, viên chức phải sử dụng hệ thống thông tin do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền triển khai, như: Hệ thống thư điện tử tỉnh Lào Cai (@laocai.gov.vn) hoặc Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (ioffice). Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không sử dụng các trang mạng xã hội, các dịch vụ thư điện tử công cộng,… để trao đổi thông tin quan trọng liên quan đến công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị;

d) Khi phát hiện nguy cơ hoặc sự cố mất an toàn thông tin mạng phải báo cáo ngay với cấp trên và công chức phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị để kịp thời ngăn chặn và xử lý;

đ) Tham gia các chương trình đào tạo, hội nghị tập huấn về an toàn thông tin mạng do các cơ quan, đơn vị chuyên trách an toàn thông tin mạng hoặc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức./.

Nội dung chi tiết Nội quy theo file gửi kèm: QD_ban_hanh_quy_che_dam_bao_an20240402111057658_Signed 

Phạm Anh Quốc – Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số